นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)

  กรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานรับสมัครสอบของกรมพัฒนาที่ดิน และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี การจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน เท่านั้น