สารพันปัญหา
1. คำถาม : หากต้องการแบบคำร้องขอคำชี้แจ้งเกี่ยวกับผลการสอบ จะทำอย่างไร ?
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
  • แบบคำร้องขอคำชี้แจ้งเกี่ยวกับผลการสอบ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

    เอกสารที่ต้องยื่น 
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
E-mail : psd_4@ldd.go.th

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 10 กเมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 11 เมษายน 2566 ภายในเวลา 20.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Sip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://ldd.thajobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน" เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 26 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line : @thaijobjob