ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักสํารวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักสํารวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักสํารวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนักสํารวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักสํารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งงเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ