ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร 

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2941-0761

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร 

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเศรษฐกร

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักสำรวจดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1   ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  1.1  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

หน่วยที่ 2   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  2.1  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  2.2  ตำแหน่งเศรษฐกร 

หน่วยที่ 3   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  3.1  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  3.2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  3.3  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 4   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  4.1   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  4.2  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

หน่วยที่ 5   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  5.1  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  5.2  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยที่ 6   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  6.1  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยที่ 7   ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  7.1  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  7.2   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
              คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่  7.3  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร