ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน