ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร วิศวกร วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร วิศวกร วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร วิศวกร วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร วิศวกร วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร 

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC) และโรงเรียนสารวิทยา
ผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC)  (ภาคเช้า)
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 


ผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC)  (ภาคบ่าย)
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 


------------------------------------------------------
ผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสารวิทยา (ภาคเช้า)
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสารวิทยา (ภาคบ่าย)
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสำรวจดิน 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12