ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (เพิ่มเติม) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ