สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบ ผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้


       (1)  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
       (2)   ชื่อ  สกุล
       (3)  คำนำหน้า

           ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ภายในวันที่  2554   ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อที่

               ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน                   
              โทร. 02  


โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
                    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                    2. ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน  1 ฉบับ                   
                    3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


ข้อ 2.  ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง


ข้อ 3. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  2554  ทางเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.go.th    หัวข้อ   การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


ข้อ 4.  หากเกิดปัญหากรณีดังต่อไปนี้
        4.1  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ
              สามารถติดต่อได้ที่               
             ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน                
              โทร. 02   
   ในวันและเวลาราชการ

        4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244  และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.