รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)

(รับสมัคร 1 กันยายน - 19 กันยายน 2557)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(รับสมัคร 14 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557)