รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และเศรษฐกรปฏิบัติการ

(รับสมัคร 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(รับสมัคร 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558)powered by