หากต้องการตรวจสอบคุณวุฒิว่าสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th